Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

Schouten Certification B.V. verzamelt persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken tijdens uw webbezoek en leggen we verder uit wat uw rechten zijn met het oog op uw persoonlijke informatie

Hoe neemt u contact op met Schouten Certification B.V.?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Schouten Certification B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18068675, gevestigd aan de  Burgstraat 12  te Giessen, Nederland, bereikbaar op telefoonnummer 0183-446380 en per mail op info@schoutencertification.nl.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Schouten Certification B.V.?

Schouten Certification heeft persoonlijke basisinformatie nodig om te kunnen reageren op verzoeken die u bij ons neerlegt (naam, e-mailadres en elementaire contactgegevens – en alle andere info die u wilt verstrekken):

  • informatie die u verstrekt via onze site, schriftelijk, telefonisch, in contact met onze medewerkers, tijdens trainingen en andere events; of
  • informatie die wij ontlenen aan uw interactie met onze sites en/of via onze dienstverlening.

Wij zullen u nimmer vragen om gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken en zijn ook niet voornemens die te verzamelen.

Met welk doel verzamelt Schouten Certification persoonlijke informatie?

Schouten Certification heeft persoonlijke basisinformatie nodig om te kunnen reageren op verzoeken die u bij ons neerlegt, en om u gegevens te kunnen verstrekken over onze diensten (in de vorm van nieuwsbrieven, offertes, uitnodigingen, marktonderzoek, etc.), waarvan u hebt aangegeven die te willen ontvangen, of die betrekking hebben op producten of diensten die u van Schouten Certification afneemt, of die volgens ons uw aandacht verdienen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden.

Op welke rechtsgronden worden uw gegevens bewaard?

Schouten Certification B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Schouten Certification B.V. persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt, of als Schouten Certification B.V. zelf een bestelling plaatst. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

In sommige gevallen zal Schouten Certification B.V. persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Schouten Certification B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen.

Schouten Certification B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden zo lang als nodig of zoals omschreven in wettelijke voorschriften.

Wat zijn uw wettelijke rechten?

U kunt bij Schouten Certification B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Schouten Certification B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Schouten Certification via  info@schoutencertification.nl Schouten Certification B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Schouten Certification B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Werkt Schouten Certification de privacyverklaring bij?

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schouten Certification B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit statement te wijzigen. Schouten Certification zal een gewijzigd statement via haar website publiceren, u dient zelf kennis te nemen van deze verklaring en deze verklaring op gezette tijden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recent versie kent. Deze verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2019.

Contact
Aanvragen
Zoeken