Organisatie

Onafhankelijk en onpartijdig

Schouten Certification waarborgt bij haar activiteiten haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Iedere medewerker heeft daartoe een overeenkomst van geheimhouding en interne gedragscode ondertekend. Schouten Certification ontvangt geen externe financiële ondersteuning (bijvoorbeeld subsidies) voor de uitoefening van haar activiteiten.

Borging vindt plaats door de Adviesraad Schouten Certification. Deze toetst jaarlijks of wordt voldaan aan de criteria van de van toepassing zijnde accreditatie norm(en). Daarnaast ondersteunt de adviesraad de directie bij de ontwikkeling van beleidslijnen, gaat ze inmenging van commerciële belangen bij uitvoering van certificatie tegen en adviseert ze de directie over zaken met betrekking tot het vertrouwen in certificatie en inspectie. Waar van toepassing heeft zij het recht om de Raad voor Accreditatie te informeren over beleidskeuzes van Schouten Certification. De adviesraad vertegenwoordigt alle belanghebbenden uit de sectoren waarbinnen Schouten Certification actief is.

 

Integriteit

Als lid van de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi) heeft Schouten Certification de nieuwe gedragscode voor certificatie-instellingen ondertekend. In de gedragscode zijn onder meer zaken als kwaliteit van dienstverlening, competentie van medewerkers en ethische principes beschreven. Door het ondertekenen van de gedragscode onderschrijft Schouten Certification het belang van integriteit bij certificatie instellingen.

 

Publiek toegankelijke informatie

Op de website van Schouten Certification is publiek toegankelijke informatie beschikbaar. De verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, de reglementen voor certificatie, inspectie en bemiddeling, aanvraag formulieren voor certificatie en inspectie en toegang tot belangrijke websites (via links) zijn altijd direct beschikbaar.

Vragen om informatie over (voormalige) certificaathouders en/of certificaten, beoordelingsrapportages of medewerkers kunnen via de webpagina ‘contact’ gesteld worden. Een overzicht van bedrijven met een geldig, verlopen, geschorst of ingetrokken certificaat is te vinden op de websites van GMP+ International, OVOCOM en het FAVV (Foodweb). Informatie wordt alleen verstrekt met instemming van het betrokken bedrijf en/of persoon. Restricties uit wet- en regelgeving van onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens en/of de schemabeheerders worden daarbij in acht genomen.

 

Tarieven

De tarieven van Schouten Certification liggen tussen de 80 en 1.150 euro per eenheid. Eenheden kunnen betrekking hebben op inspecties maar ook op audits. Het tarief per eenheid dat voor u van toepassing is, hangt onder meer af van het type dienst of product, de vereiste competentie van medewerkers, de vereiste tijdbesteding en uw specifieke bedrijfssituatie. Na ontvangst van uw offerte aanvraagformulier, sturen wij u een offerte waarin de tarieven per eenheid gespecificeerd zijn.

 

Help ons verbeteren

Indien u een signaal door wilt geven waardoor wij onze dienstverlening aan u en anderen kunnen verbeteren, dan kunt u dit doen via ons contactformulier op de webpagina ‘contact’. De wijze waarop wij uw signaal opvolgen staat beschreven in ons reglement voor bemiddeling en verbetering.

 

Accreditatie

Schouten Certification is onder nummer C-552 en C-661 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), de Nederlandse Accreditatie Instelling. De accreditatie is niet van toepassing op alle certificaten en andere diensten die Schouten Certification aanbiedt.

Schouten Certification is geaccrediteerd voor:

  • Productcertificatie, ISO 17065 (C-552): link
  • Managementsysteemcertificatie, ISO 17021 (C661): link

De RvA beoordeelt periodiek of Schouten Certification bij de verstrekking van certificaten voldoet aan de van toepassing zijnde schema eisen en accreditatie norm(en).

 

Downloads

Reglement Bemiddeling en verbetering

Accreditatieverklaring

Contact
Aanvragen
Zoeken